Tổ Chức Nhân Sự

Cơ Cấu Nhân Sự

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL/ĐIỆN THOẠI
1 NGUYỄN DUY TIẾN THẠC SĨ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

nguyenduytien@vetc.edu.vn;

DĐ: 0903.373.447

2 MAI THỊ THÀNH THẠC SĨ GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM DĐ: 0976428546