TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Cơ Cấu Nhân Sự

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL/ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
GĐ TT tuyển sinh
nguyenduytien@vetc.edu.vn
2 Nguyễn Thế Hiển Cử nhân Phó Trưởng phòng
P.GĐ TT tuyển sinh
nthien@vetc.edu.vn