Hoàn tất thủ tục xét, thi, cấp, bằng tốt nghiệp, thanh toán công nợ đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2017