Kế hoạch học lại các môn học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 của Khoa Khoa học cơ bản đối với sinh viên đăng ký xét, thi lại tốt nghiệp năm 2017