Kế hoạch học lại của Khoa Khoa học cơ bản đối với sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2017