Kế hoạch học lại học kỳ hè năm học 2016 - 2017 của Bộ môn GDQP - TC