Kế hoạch hội thảo "Giải pháp hợp tác giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong tổ chức đào tạo học phần thực hành doanh nghiệp"