Kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh, Giáo dục thể chất (Đợt 5 - học kỳ II, năm học 2016-2017)