lịch thi lại học kỳ 2 tuần 31 cho các lớp CD16M11, CD16M12