Lịch thi lại thi lại học kỳ 1, tuần 20 cho lớp CD17M01, CD17M02, CD17M03, CD17M04, CD17M05, CD17M06