Mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Doàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2017