Nhận tiền vay vốn quỹ CEP

Ngày 14/8/17 đúng 14h30 kính mới quý thầy, cô xuống khu F để nhận tiền vay vốn, khi đi nhớ mang theo CMND hoặc thẻ CBCNV. Trân trọng