Phòng QLKH&QHDN tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Phòng QLKH&QHDN tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xúc tiến việc in chuyên san kỹ thuật-công nghệ số 1.

2. Đề xuất lựa chọn duyệt in một số giáo trình các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Liên tục đảm bảo chất lượng đào tạo cho HS-SV sau khi tốt nghiệp”.

4. Hoàn tất thủ tục in giáo trình “Thiết kế trang phục 1”

5. Triển khai kế hoạch thực hiện lớp kỹ năng mềm. Ngoài ra tập thể Cán bộ-Chuyên viên của Phòng tích cực tham gia các hoạt động do các Đoàn thể tổ chức.