Thông báo kế hoạch tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2017"