Thông báo "Kết qủa đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2017-2018 (lần 1) đối với sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy, khối lớp CĐ16 và CĐ17"