Thông báo thời gian nộp học phí HK1, năm học 2016-2017