Thông báo tổ chức thi kết thúc học phần Tiếng Anh 2, Tin học đối với sinh viên học lại hè