Thông báo tổ chức thi lại các học phần Tin Học, Tiếng Anh 2