Thông báo triệu tập đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2017, triển khai công tác Đoàn năm 2018