Thông báo về việc tổ chức thi lại (của học lại) học phần Tiếng Anh 2, Tin học đối với sinh viên vừa học lại trong học kỳ hè