Thông tư số 16/2015/TT-BGDDT ngày 12 tháng 8 năm 2015

Thông tư số 16/2015/TT-BGDDT ngày 12 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành quy chế đánh giá rèn luyện HSSV hệ chính quy.