Tổ Chức Nhân Sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều hành

 

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Đức Lịch

Kỹ sư

Phó Trưởng Cơ sở

Thường trực

ndlich@vetc.edu.vn

 

Bộ phận nghiệp vụ

 

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Hường

Cử nhân CĐ

Chuyên viên hành chính – Thư viện

 

2

Nguyễn Thị Tâm

Trung cấp

Nhân viên Y tế

 

3

Lê Văn Tài

Kỹ sư

Chuyên viên IT – Quản trị

 

4

Nguyễn Văn Chung

Trung cấp

Nhân viên Quản trị

 

5

Cao Văn Duyên

 

Nhân viên Quản trị

 

6

Huỳnh Ngọc Địch

 

Nhân viên Quản trị

 

7

Trần Thị Thu

 

Nhân viên tạp vụ

 

 

Bộ môn GDQP – TC

 

TT

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Email

1

Cao Minh Nam

Thạc sỹ

Trưởng BM

 

2

Nguyễn Văn Tân

Cao học

Giảng viên

 

3

Bùi Ngọc Bốn

Cử nhân

Giảng viên

 

4

Nguyễn Thanh Hùng

Thạc sỹ

Giảng viên

 

5

Phạm Văn Kiên

Cao học

Giảng viên