Về việc đăng ký học phần HKII, năm học 2016-2017 đối với SV trình độ Cao đẳng hệ chính quy