TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

1. CHỨC NĂNG
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, biện pháp, kế hoạch hoạt động nhằm quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc các loại hình đào tạo của Trường;
– Giúp cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho HSSV

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh.
– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác truyền thông, kế hoạch quảng bá và phát triển thương hiệu nhà trường.
– Tham mưu cho hiệu trưởng về kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị viễn thông, tin học.
– Quản lý, khai thác, phát triển nguồn lực thông tin và dịch vụ thông tin nhằm phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của Trường.
– Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin, sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử… phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
– Tổ chức và phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hiệu trưởng giao cho đơn vị về Công tác HSSV.

 

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Ngọc Bốn
Thạc sĩ
Trưởng phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng phòng

Giảng viên kiêm nhiệm

3 Nguyễn Thị Diễm Thương Cử nhân Thư viện viên
4 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Trương Thanh Hiệp Thạc sĩ Chuyên viên