TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Ngọc Bốn
Thạc sĩ
Trưởng phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Nguyễn Thị Diễm Thương Cử nhân Thư viện viên
4 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Trương Thanh Hiệp Thạc sĩ Chuyên viên
6 Tô Văn Tạo Thạc sĩ Chuyên viên