TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

PHÒNG ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ HSSV

A. GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

Phòng Đào tạo – Qảun lý Học sinh, Sinh viên, Trường Cao đẳng Công nghệ TP. Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Chức năng
   1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược phát triển đào tạo, công tác quản lý quá trình đào tạo.
   1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác phát triển chương trình đào tao, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
   1.3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác quản lý quá trình đào tạo
   a. Xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo các bậc học: Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp…; tổ chức nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị xác định nhu cầu đào tạo làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn;
   b. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo dài hạn và ngắn hạn;
   c. Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo;
   d. Tổ chức quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy chế của Bộ; cấp phát bảng điểm, các bản sao cho HSSV khi có nhu cầu;
   e. Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các bảng biểu về công tác giáo vụ; theo dõi, tổng hợp, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
2.2. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
   a. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy định kỳ hàng năm và từng giai đoạn theo yêu cầu cải tiến và phát triển nội dung chương trình đào tạo;
   b. Đôn đốc, phối hợp các khoa thực hiện biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy.
2.3. Công tác khảo thí
   a. Xây dựng chương trình công tác khảo thí, tổ chức các kỳ thi đúng quy chế của Bộ và quy định của Nhà trường; tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;
   b. Giải quyết và xử lý các khiếu nại của HSSV về kết quả thi;
   c. Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
   d. Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi.
2.4. Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo
   a. Triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo;
   b. Thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng đào tạo trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo quy định;
   c. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định;
   d. Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo định kỳ 6 tháng 1 lần và khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của Trường.
2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

B. TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO – QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Thế Hiển
Thạc sĩ

Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

2  Lưu Thị Lan NCS Phó Trưởng phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Chuyên viên
5 Tăng Minh Hiếu Cử nhân Chuyên viên, Bí thư Đoàn trường
6 Trương Thị Thúy Lan Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thị Thanh Phúc Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
8 Trương Thanh Hiệp Thạc sĩ Chuyên viên
9 Lê Hoàng Phượng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
10 Nguyễn Thị Diễm Thương Cử nhân Thư viện viên