TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Thế Hiển
Thạc sĩ

Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

3  Lê Minh Trung Kỹ sư Phó trưởng phòng
4 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Cán sự
6 Tăng Minh Hiếu Cử nhân Chuyên viên
7 Trương Thị Thúy Lan Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm