TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

 A. GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

Phòng Quản trị – Thiết bị thành lập trên cơ sở chia tách phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc trường Cao đẳng Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01/7/2020;
    Phòng Quản trị – Thiết bị có các chức năng, nhiệm vụ sau:
1. Chức năng
    1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị; đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ bản.
    1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng đánh giá chất lượng tài sản hàng năm, đề xuất việc thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy định của pháp luật.
    1.3. Phối hợp phòng Đào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn thuộc các chuyên ngành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đào tạo tại cơ sở 2.
    1.4. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển cơ sở 2.
2. Nhiệm vụ
    2.1. Công tác xây dựng kế hoạch
    a. Tuyển chọn tư vấn, lập tờ trình và hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án, xin phê duyệt dự án đầu tư;
    b. Lập kế hoạch, thiết kế, dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác xây dựng cơ bản.
2.2. Công tác quản trị tài sản, thiết bị
    a. Tổ chức triển khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã được phê duyệt;
    b. Lập kế hoạch và sửa chữa, bảo trì trang thiết bị của nhà trường;
   c. Quản lý và cấp phát vật tư, nguyên liệu cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt; lập kế hoạch, kiểm tra hiệu quả sử dụng tài sản của các đơn vị, kịp thời phát hiện những hiện tượng hư hỏng, thất thoát, lãng phí;
   d. Quản lý kho tàng, hệ thống thoát nước, hệ thống điện của nhà trường.
2.3. Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường; phòng, chống cháy nổ.
2.4. Thực hiện công tác quản lý ký túc xá trường.
2.5. Công tác quản lý cơ sở 2
    a. Phối hợp phòng Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh và tổ chức quá trình đào tạo theo phân công của nhà trường;
    b. Tổ chức hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất tại cơ sở 2;
    c. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản của nhà trường tại cơ sở 2;
    d. Thực hiện các quy định của địa phương nơi trường trú đóng.
2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

B. TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HOC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Hồ Đức Ngọc Cử nhân

Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Bùi Thanh Quốc Cử nhân Phó Trưởng phòng
3 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân

Tổ trưởng Tổ quản trị,

Giảng viên kiêm nhiệm

4 Vũ Xuân Của Cử nhân Chuyên viên
5 Hồ Công Dân Cử nhân Kỹ thuật viên
6 Nông Văn Nam Nhân viên phục vụ
7 Nguyễn Thị Thanh Mỹ Nhân viên phục vụ
8 Phạm Thị Lan Nhân viên phục vụ
9 Huỳnh Ngọc Địch Nhân viên phục vụ
10 Nguyễn Thị Hường Nhân viên phục vụ
11 Trần Ngọc Khiêm Nhân viên phục vụ
12 Lưu Hoàng Nhật Nhân viên phục vụ
13 Nguyễn Thị Kim Nhung Nhân viên phục vụ
14 Huỳnh Thị Nhung Nhân viên phục vụ
15 Nguyễn Kim Phượng Nhân viên phục vụ
16 Từ Mộng Thanh Nhân viên phục vụ