TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

A. GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Phòng Tài chính – Kế toán thành lập trên cơ sở chia tách phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc trường Cao đẳng Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01/7/2020;
Phòng Tài chính – Kế toán có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng
    1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển.
    1.2. Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác tài chính và giám sát các hoạt động trong nhà Trường thông qua việc chi tiêu tài chính.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác xây dựng kế hoạch
    a. Chủ trì lập dự toán tài chính hàng năm;
    b. Điều hành ngân sách theo kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ.

2.2. Công tác tổng hợp quyết toán
    a. Tổng hợp tình hình thu, chi;
    b. Lập báo cáo nghiệp vụ thường xuyên, đột xuất và báo cáo quyết toán tài chính năm theo quy định của pháp luật và của Hiệu trưởng.

2.3. Công tác quản trị tài chính
    a. Hướng dẫn công tác kế toán và tổng hợp báo cáo tài chính tại các Trung tâm trực thuộc trường;
    b. Kiểm tra định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tài chính tại các Trung tâm;
    c. Nghiên cứu tạo các nguồn thu hợp pháp cho trường.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

B. TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN. 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Trưởng phòng; Kế toán trưởng
2 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Kế toán viên
3 Nguyễn Thị Hà Cử nhân Kế toán viên