TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

PHÒNG KẾ HOẠCH – KẾ TOÁN

A. GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

1. Chức năng

– Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Trường.

– Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý công tác tài chính và giám sát các hoạt động trong nhà Trường thông qua việc chi tiêu tài chính.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng, sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị; đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ bản.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng đánh giá chất lượng tài sản hàng năm, đề xuất việc thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy định của pháp luật

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác xây dựng kế hoạch

– Chủ trì lập dự toán tài chính hàng năm.

– Điều hành ngân sách theo kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ.

– Tuyển chọn tư vấn, lập tờ trình và hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án, xin phê duyệt dự án đầu tư.

– Lập kế hoạch, thiết kế, dự toán chi tiết và tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về công tác xây dựng cơ bản.

2.2. Công tác tổng hợp quyết toán

– Tổng hợp tình hình thu, chi.

– Lập báo cáo nghiệp vụ thường xuyên, đột xuất và báo cáo quyết toán tài chính năm theo quy định của pháp luật và của Hiệu trưởng.

2.3. Công tác quản trị tài chính

– Xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết, theo dõi tài chính thường xuyên, tối ưu hóa chi phí.

– Hướng dẫn công tác kế toán và tổng hợp báo cáo tài chính tại các Trung tâm trực thuộc trường.

– Kiểm tra định kỳ hàng năm báo cáo tình hình tài chính tại các Trung tâm.

– Nghiên cứu tạo, mở rộng các nguồn thu hợp pháp cho trường.

2.4. Công tác quản trị tài sản, thiết bị

– Thiết lập hệ thống quản lý, xác định các tiêu chuẩn và quy định để quản lý tài sản và thiết bị.

– Lập kế hoạch và thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ.

– Tổ chức triển khai mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Quản lý và cấp phát vật tư, nguyên liệu cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt; lập kế hoạch, kiểm tra hiệu quả sử dụng tài sản của các đơn vị, kịp thời phát hiện những hiện tượng hư hỏng, thất thoát, lãng phí; kiểm soát chi phí, tối ưu hóa sử dụng tài sản và thiết bị.

– Quản lý kho tàng, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, hệ thống lọc nước của nhà trường.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

B. TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN. 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Trưởng phòng;
Kế toán trưởng;
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó trưởng phòng;
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng;
Giảng viên kiêm nhiệm
4 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Hà Cử nhân Chuyên viên
6 Vũ Xuân Của Cử nhân Chuyên viên
7 Nguyễn Phú Lâm Trung cầp Kỹ thuật viên
8 Hồ Công Dân Cử nhân cao đẳng Kỹ thuật viên