TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Trưởng phòng; Kế toán trưởng
2 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Kế toán viên
3 Nguyễn Thị Hà Cử nhân Kế toán viên