TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY COLLEGE OF TECHNOLOGY

icon_3

Giới Thiệu Tuyển sinh – truyền thông

    Phòng Tuyển sinh – Truyền thông thành lập trên cơ sở tách trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông trực thuộc từ phòng Công tác Học sinh- Sinh viên Trường Cao đẳng Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh, kể từ ngày 01/06/2023;
    Phòng Tuyển sinh – Truyền thông có chức năng, nhiệm vụ sau:
1. CHỨC NĂNG
    1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh.
    1.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác truyền thông, kế hoạch quảng bá và phát triển thương hiệu nhà trường.
    1.3. Tham mưu cho hiệu trưởng về kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị viễn thông, tin học.
    1.4. Tham mưu cho hiệu trưởng về hoạt động của thư viện trường.
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác tuyển sinh
    a. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch quảng bá, tư vấn tuyển sinh;
   b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp;
    c. Nghiên cứu xây dựng cơ chế thi đua, khen thưởng, khuyến khích để tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh.
2.2. Công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu
    a. Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu;
    b. Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng;
    c. Quản lý và khai thác hoạt động trên fanpage, kênh Youtube của trường, các diễn đàn trên mạng internet do trường quản lý;
    d. Khai thác mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu nhà trường;
    đ. Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các sản phẩm để quảng bá thương hiệu nhà trường;
   e. Giám sát việc thực hiện quảng bá của các đơn vị thuộc trường và cập nhật thông tin quảng bá các hoạt động của trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
2.3. Công tác quản trị thiết bị viễn thông, tin học
    a. Quản lý toàn bộ thiết bị viễn thông, tin học (trừ các thiết bị thực hành do các khoa quản lý);
    b. Quản lý toàn bộ phần mềm ứng dụng của trường, hỗ trợ các khoa về phần mềm đào tạo;
    c. Quản lý, vận hành các trang thông tin điện tử của trường.
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TUYỂN SINH – TRUYỂN THÔNG

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Trưởng phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
3 Trương Thị Dịu Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm